ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΗΣ-MC4

Ακροδέκτης φωτοβολταϊκών καλωδίων MC4 Αρσενικό 2.5-6mm2