ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΗΣ MC4 Θηλυκό 4mm2

Ακροδέκτης φωτοβολταϊκών καλωδίων MC4 Θηλυκό 2.5-6mm2